Arheoparcul din Drăgănești-Olt, unic în țară

Muzeului Câmpiei Boianului, un obiectiv unic în țară și chiar în Europa – după cum susține artizanul lui, profesorul Traian Zorozoliu – respectiv un parc arheologic ce reconstituie în aer liber o așezare neolitică specifică pentru cultura Gumelnița.

O punte îngustă din lemn deschide calea în arheoparc, unde cele câteva căsuțe mici, acoperite cu trestie și parcă ținute laolaltă de un gard de nuiele, îți ademenesc ușor gândurile și imaginația spre vremuri îndepărtate, când comunitățile erau atât de puțin numeroase încât încăpeau în trei, patru sau cinci colibe, ridicate rapid, din trestie împletită și pământ, pe insule din zone inundabile. Cuptorul, vatra, lavița și patul înalt de numai o palmă, din pământ, acoperit cu rogojini și piei de animale vorbesc și ele despre un alt mod de viață.

“Este fascinant pentru oricare om din țara asta, iubitor de istorie sau nu, să poată păși într-un sat de acum 4.500 de ani. Este singurul sat din țară de acest fel și singurul din Europa. La inaugurarea lui au venit 96 de arheologi din 24 de țări din Europa care au avizat că este cea mai reușită — să zicem așa — reconstituire. (…) N-am avut spații mari, că puteam să fac mai multe. Și este frumos, poți intra să vezi o altă lume, un alt mod de organizare a spațiilor interioare, un alt mod de viață”, vorbește însuflețit profesorul Zorzoliu, director al Muzeului Câmpiei Boianului din Drăgănești-Olt, despre arheoparcul pe care l-a realizat în urmă cu patru ani.

Arheoparcul de tip neolitic din cadrul complexului muzeal al orașului Drăgănești-Olt a fost inaugurat în 2010 și a fost realizat de profesorul muzeograf Traian Zorzoliu, care a reconstituit în parcul arheologic un sat după tipul așezărilor neolitice specifice culturii Gumelnița, ale cărei urme au fost descoperite la Drăgănești.

Satul neolitic este format din șase colibe de mărime naturală ridicate în aer liber, pe un teren împrejmuit cu un șanț de apărare și gard din nuiele împletite, iar accesul se face pe o punte din lemn. În interiorul colibelor sunt prezentate și uneltele folosite pentru ocupațiile neolitice, de pescar, agricultor, olar, vânător.

Găsim agățate de pereți sau de acoperiș, pe vatră, sau pe altarul de cult și alte obiecte specifice perioadei neolitice, vase, opaițe, obiecte de cult, ce se foloseau în gospodărie având diferite utilități.

Una dintre colibe este o locuință lacustră, ce servea drept depozit pentru provizii, pentru că în urmă cu peste 4.000 de ani insulele pe care erau ridicate așezările erau situate în zone inundabile.

Reconstituirea unei așezări de tip neolitic la Drăgănești a fost posibilă, potrivit lui Traian Zorzoliu, datorită campaniilor de cercetări arheologice din zonă la care a participat, deoarece în timpul acestor cercetări materialul arheologic descoperit a dat posibilitatea reconstituirii modului de viață al populației neolitice gumelnițene.

Profesorul Zorzoliu speră ca arheoparcul neolitic să fie integrat într-un circuit turistic județean pe care l-a conturat de mai mulți ani.

“Câmpia Boianului este plină de istorie. Și am vrut și doresc din toată inima să deschid o linie turistică — Câmpia Boianului. (…) Există undeva în țara asta ce există în Câmpia Boianului, în județul Olt? (…) Și aș vrea să știe toți turiștii ce înseamnă istoria țării. Și avem așa: Muzeul Câmpiei Boianului care are opt pavilioane expoziționale, organizând șase expoziții permanente în 26 de încăperi. 

Avem arheoparcul Gumelnița, care cuprinde șase colibe și o uliță de sat, împrejmuite cu un șanț de apărare. (…) La Stoicănești, singura biserică reconstituită în pământ din Europa. Oltenii noștri au avut 23 de biserici construite în pământ. Eu am vrut să reconstitui o biserică în pământ la Stoicănești, pentru că există biserica nouă, pictată de celebrul Tătărăscu, foarte bine conservată, la catapeteasmă a lucrat Constantin Brâncuși când era ucenic și e semnat”, a mai declarat Traian Zorzoliu.

Un alt punct pe un viitor traseul turistic din zona Drăgănești ar putea fi, potrivit profesorului Zorzoliu, comuna Văleni, cu cea mai mare biserică ortodoxă din mediul rural din județ. În turnul acestei biserici se află un ceas elvețian cu o vechime de peste un secol care funcționează și în prezent. În continuarea circuitului este Casa Titulescu din comuna cu același nume.

Profesorul Zorzoliu consideră că și în comuna Șerbănești ar putea fi creat un obiectiv de interes turistic, respectiv ar putea fi reconstituit hanul medieval al poștalionului de odinioară.

Acum, Traian Zorzoliu este ocupat de aproape un an cu un alt proiect inedit, reconstituirea unei cetăți getice în Drăgănești, după modelul unei cetăți ale cărei urme au fost descoperite la Sprâncenata. Zorzoliu a lucrat timp de peste un an la Sprâncenata pentru a reconstitui acolo cetatea după modelul uneia din vremea lui Burebista, dar proiectul nu a fost finalizat din cauza unor divergențe cu autoritățile locale.

“Vom fi singurii oameni care au îndrăznit să pună piatră pe piatră pe temeliile vechilor noștri strămoși și să putem să arătăm că și ei au fost niște viteji destoinici ai lumii vechi și să arătăm turiștilor cum era o cazarmă. Eu, acolo, am o așezare mică, nu am o cetate imensă, însă practic e cetatea de la Sprâncenata, unde a existat cetate getică în secolul I înaintea erei noastre. (…)

Cred că o terminăm în doi ani. Cetatea getică de la Drăgănești va fi închiriată pentru turiști, casele soldaților, cazarma respectivă”, a afirmat muzeograful.

Director Muzeului Câmpiei Boianului, artistul plastic Traian Zorzoliu, a fost distins în anul 2011 de către Consiliul Județean Olt cu titlul de “Cetățean de onoare al județului”, la împlinirea a 75 de ani de viață și 48 de ani de activitate artistică și științifică.

Zorzoliu a fondat zece muzee din județ și din țară, a lucrat ca profesor, dar și ca muzeograf și arheolog, iar în 1980, prin donarea unor obiecte estimate la peste un milion de lei, a pus bazele muzeului din Drăgănești-Olt pe care îl conduce de la înființare. Muzeul fondat de Zorzoliu la Drăgănești a devenit complex muzeal, în care este cuprins arheoparcul, o biserică bordei reconstituită tot de fondator, precum și o biserică din lemn, tot reconstituită.

Complexul de la Drăgănești are și un muzeu al vinului, singurul din județ, un muzeu al pompierilor, o casă țărănească din lemn și pământ.

Ca artist plastic, pictor și sculptor, Zorzoliu a participat la peste 30 de expoziții de pictură de grup și 21 de expoziții personale.

History buffs and people in search of unique places can find in the courtyard of the Boian Plain Museum in Draganesti-Olt a unique place in Romania and even in Europe, as its architect, Professor Traian Zorozoliu, claims, in the shape of an outdoor Neolithic settlement specific of the ancient Gumelnita culture.

A narrow wooden bridge opens the way to the archaeological park, where some small houses covered in reeds, seemingly held together by a wattle, lure your thoughts and imagination back to a faraway time when communities were so small in size that they would fit into three, four or five huts, hastily built of reef and earth on islets in floodable areas. Their ovens, hearths, benches and beds that are only few inches tall and made of earth, covered with mats and animal skins are talking about a different lifestyle.

“It is fascinating to anyone in the country, whether or not in love with history, to step into a village that is 4,500 years old. This is the only village of its kind in Romania and Europe alike. When it opened, 96 archaeologists from 24 European countries came by and said it is the most successful reconstruction. Had we had larger spaces, I could have done more. This is nevertheless beautiful, as you can enter the place to see another world, another way of inner space design, a different lifestyle” says an enthusiastic professor Zorzoliu, director of the Boian Plane Museum of Draganesti-Olt, about the archaeological park he created four years ago.

Archaeological park inside the museum compound of Draganesti-Olt opened in 2010, designed by professor and museologist Traian Zorzoliu, who reconstructed in the park a village patterned on the Neolithic settlements of the ancient culture Gumelnita, which traces were uncovered at Draganesti. The Neolithic village is made up of six full size huts erected in the open, on a land surrounded by a defence ditch and a wattle fence. Access to it is by a narrow bridge. Inside the huts, there are tools used in the Neolithic trades of fishing, agriculture, pottery and hunting.

Hanged by the walls or the roof, on the hearth or the worship altar are other items specific of the Neolithic, such as pots, rush lights, worship objects, all of which were used for various purposes. One of the huts is a lake dwelling that was used as a storehouse for food supplies, because the islets where settlements were created 4,000 years ago were located in floodable areas.

reconstruction of Neolithic settlements was possible in Draganesti because of the archaeological research campaigns he attended, because during such research the archaeological findings allowed the reconstruction of the lifestyle of the Neolithic Gumelnita population.

Professor Zorzoliu hopes the archaeological park will be included in a county tourist trail he designed some years ago.

“The Boian Plain is teeming with history. And I want from the bottom of my heart to open a tourist track called the Boian Plain. (…) Is there elsewhere in Romania what there is in the Boian Plain, Olt County? And I want all tourists to know what the Romanian history is. So, we have the Boian Plain Museum, with eight exhibition halls that house six permanent exhibitions in 26 rooms. We have the Gumelnita Archaeological Park, with six huts and a dirt road surrounded by a defence ditch. (…) At Stoicanesti, there is the only reconstructed earthen church in Europe. Our Olt people used to have 23 earthen churches. I wanted to rebuild myself such a church at Stoicanesti, because there is a well-preserved newer church painted by famous Tatarascu, which iconostasis was worked on by Constantin Brancusi when he was an apprentice” says Zorzoliu.

Another halt on the future tourist trail of Draganesti could be Valeni commune, which has the biggest Christian Orthodox Church in all of Romania’s countryside. The church belfry has a Swiss clock more than one hundred years old that is still working. The trail will continue with the Titulescu House in the homonymous commune. Professor Zorzoliu believes a tourist landmark could be set up in the commune of Serbanesti, namely the local medieval inn can be reconstructed.

For more than one year, Zorzoliu has been busy with a novel project, the reconstruction of a Getic bastion in Draganesti, patterned on the model of a bastion which traces were unearthed at Sprancenata. Zorzoliu worked for more than one year at Sprancenata to reconstruct the local bastion patterned on a design dating back to ancient king Burebista. The project failed because of some divergences with the local administration.

“We will be the only people having dared to put stone on stone on the foundations of our ancient forerunners and able to show that they were some brave industrious people of the ancient world and to show tourists how a military barrack used to look like. I have a small settlement there, not some huge bastion, but it is the Sprancenata bastion, where a Getic bastion existed in the 1st century BC. (…) I guess we will finish it in two years’ time. The Getic bastion of Draganesti, the military quarters and barracks included, will be rented to tourists” the professor says.

Director of the Boian Plains Museum Traian Zorzoliu, also a visual artist, was made a distinguished citizen of Olt County on his 75th anniversary, 48 years in his artistic and scientific career.

Zorzoliu has founded ten museums in the county and elsewhere in Romania, worked as a professor, museologists and archaeologist. In 1980, he donated items valued at over 1 million lei and set the foundations for the Draganesti-Olt Museum, whose director he has been since its inception. The museum founded by Zorzoliu in Draganesti became a museum compound that comprises the archaeological park, a church hut reconstructed by the professor as well as another reconstructed wooden church. The Draganesti compound also has a wine museum, the only one in the county, a firefighters’ museum, as well as a wood and earth peasant house.

As a visual artists, painter and sculptor, Zorzoliu has taken part in over 30 group painting exhibitions and 21 personal exhibitions.

Conținutul website-ului e- cultura.info este destinat exclusiv informării publice.

Toate informaţiile publicate pe acest site sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website.

Citrește și

*/                                                                            
                                                                                                                                                                                         Acasă    Teatre    Muzee    Personalități culturale   Carte   Actualitate culturală   Arte vizuale   Teatru și Film   Muzică-Dans   Știință   Festival                                                                      Articole Externe   Interviu   Documentar    Spiritualitate   Știri estivale   Declarația Zilei   Etnografie   Istorie   Timișoara 2021   Multimedia    
                                                                     Proiecte Culturale                                                                                                                                                                                             
                                                                     Despre   Cod de conduită   Termeni și condiții   Protecția datelor   Politică de cokie   Arhivă   Sitemap   Contact

© 2014 - 2018 e-Cultura.info.

                                          
                                                                     
                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                    
Versiunea: mobil  |  computer