fbpx

                                                               pictogramae

Termeni si conditii

     

Acest document stabileşte termenii si condiţiile în care puteţi utiliza site-ul.

Accesul și utilizarea site-ului se fac sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condiţiile de mai jos. Utilizarea site-ului ca vizitator, înregistrarea ca utilizator şi accesul la serviciile oferite de acesta presupun implicit acceptarea acestor termeni si condiţii, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

1. ACCES

Scopul permis pentru utilizarea site-ului este obţinerea de informații și accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât aceasta nu este permisă. Pentru a obţine acces la site și la serviciile și informaţiile puse la dispoziţie prin intermediul acestuia, trebuie să obtineţi acces la site. Prin termenul “vizitator” al site-ului se înțelege orice persoana fizică sau juridică care va accesa site-ul. Prin termenul “utilizator” al site-ului se înțelege orice “vizitator” care se înregistrează ca “utilizator” prin completarea unui formular de înregistrare.

2. DREPTURI DE AUTOR, MARCĂ ȘI PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Dreptul de autor pentru informaţiile existente pe acest site este deţinut de e-Cultura.info sau de afiliaţii/partenerii săi. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fară permisiunea explicită, scrisă a  e-Cultura Media.

Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea E-cultura Media.  Este interzisă crearea de legături cu alte site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris.

e-Cultura.info poate furniza, prin intermediul site-ului, legături (“link”-uri) către alte pagini ale partenerilor şi nu garantează, nu este şi nu poate fi responsabilă în niciun fel de disponibilitatea acestora, de forma, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective.  e-Cultura.info nu va fi responsabilă sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupus a fi fost cauzată de/sau în legatură cu folosirea sau încrederea în informaţiile, conţinutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziţie de site-urile partenere.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de e-Cultura.info prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civiă sau penală pentru astfel de acţiuni.

e-Cultura.info își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace şi de a de solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea site-lui, a conţinutului sau securităţii acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita produsele, serviciile și angajații acestuia. Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competenţa instanţelor de drept comun din România.

3. REGULI DE UTILIZARE:

Nu sunt permise:

– copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și a informaţiilor existente pe acest site;

– încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, ştergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și a informaţiilor publicate, sau încercarea de a acţiona în acest scop;

– încercarea de a interveni în funcţionarea serverelor de hosting prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”;

– folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”).

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. e-Cultura.Media va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autoritaţile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

4. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

e-Cultura.info îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar, permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziţia vizitatorilor şi a utilizatorilor prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă şi nu este raspunzătoare faţă de utilizatori, pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului e-Cultura.info. Poate schimba în orice moment conţinutul şi condiţiile de folosire a site-ului. Noile condiţii devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site şi nu au caracter retroactiv.

5. ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE

e-Cultura.info nu oferă nicio garanție că: informaţiile vor îndeplini toate cerinţele dumneavoastră;  serviciile vor fi neîntrerupte, la timp; orice eroare de program va fi corectată.

Acest site este oferit în această formă  fără alte garanţii. e-Cultura.info nu este şi nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilităţi sau alte defecte ale acestui site sau ale conţinutului său.

6. CONFIDENȚIALITATE ȘI INFORMAȚII PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată cu Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, e-cultura.info are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă  pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi Scopurile colectării datelor sunt marketing, reclamă şi publicitate, statistică. Refuzul de a furniza datele vă interzice participarea în cadrul concursurilor sau accesul la unele servicii ale site-ului.

Categoriile de date prelucrate sunt numele si prenumele, imagine si voce.

Câștigătorilor concursurilor organizate li se va solicita o copie a CI/BI în vederea verificării corectitudinii datelor furnizate la înscriere, astfel încât premiile să fie acordate câștigătorilor de drept.

Prin participarea la concursurile sau accesul la unele servicii ale site-urilor, sunteţi de acord să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele, partenerii noştri.

Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidentialităţii asupra parolei asociate accesului la site.
e-Cultura.info nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul şi care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

Pe site pot fi prezente reclame şi/sau legături către pagini ale unor terţe părţi, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori.

De asemenea, practicăm publicitatea sub forma de pop-up-uri la diferite evenimente la care e-cultura.info a încheiat un contract. Terms and Conditions

This document sets out the terms and conditions under which you may use the site.

The access and use of the site are under the authority of these rules, according to the terms and conditions below. Using the site as guest, registering as user and accessing the services offered by the site imply agreeing to these terms and conditions, with all the consequences arising from this agreement.

1. ACCESS

You may use the site in order to obtain information and access to the services provided through it. It is not allowed the use of the site for any other purpose. To gain access to the site and to the services and information available through it, you have to register. The term “visitor” of the site refers to any natural or legal person who will access the site. The term “user” of the site refers to any “visitor” who is registered as “user” by filling in a registration form.

2. COPYRIGHT, TRADEMARK AND INTELLECTUAL PROPERTY

The copyright for the information available on this site is owned by e- cultura.info or by affiliates/ partners. All rights are reserved and content may not be reproduced or modified without prior written approval of e- cultura.info.

The content of this site, texts, graphics, images, software, logos and any other material available on the site are protected by copyright and are the property of e-cultura.info. It is forbidden to create links to other sites, or vice versa, without prior written consent.

e- cultura.info may provide, through the site, links to websites of partners and does not guarantee, it is not and it cannot be held responsible in any way for their availability, form, content, advertising, products or any other materials available on those websites. e-cultura.info may not be held responsible or liable to pay compensations, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to have been caused by/ or in connection with the use of the site or with the reliance on the information, content, goods or services available provided by partner sites.

Reproducing, copying, multiplying, selling, reselling or exploiting a part of the services, the access to or the use of the services or information provided via the site e-cultura.info in a manner that violates international or Romanian law concerning copyright and intellectual property, involve civil or criminal liability for such actions.

e- cultura.info reserves the right to prevent by any means and to seek sanction according to the applicable law for the persons involved in the destruction or modification of the site, its contents or its security, or in the attempt to attack or compromise the products, services and its employees.

Any possible litigation concerning this site is to be dealt by the court of general jurisdiction in Romania.

3. RULES OF USE:

By accessing and/or using the services, you hereby agree that you will not:

– Copy, reproduce, distribute, archive or store by any means, including electronic, magnetic or computerized, the materials and information on this site;

– Attempt to intervene by any means, in order to change the content of this site, delete or modify by any means the materials and the information published;

– Attempt to interfere with the hosting servers by any means, including attacks by “flooding” or “DOS”;

– Using any email addresses published through the site in order to distribute them to mailing lists or to send commercial e-mails (“ spamming “).

Violation of any of these rules entails civil or criminal liability. e- cultura.info will investigate the facts involving such violations and will cooperate with the authorities in order to prevent such violations.

4. AVAILABILITY OF SERVICE

e- cultura.info reserves the right to modify or to discontinue, temporarily , permanently , partially or totally, the services available provided to visitors and users through this site, with or without prior notice and it is not liable regarding the users for any modification, suppression or discontinuation of services available through the site e-cultura.info. It may change at any time the content and the conditions of use of the site. The new conditions become valid when they are made ​​public on this site and they are not retroactive.

5. DISCLAIMER

By using this site, you explicitly and implicitly acknowledge that you have read and understood the terms and conditions of use of this site, and agree to the following:

You use the site at your own risk;

e-cultura.info offers no warranty that: the information will meet all your requirements, the service will not be interrupted or in the scheduled timeframe, any program error will be corrected;

This site is offered in this form without additional warranties. e-cultura.info is not and cannot be held responsible for discrepancies, unavailability or other shortcomings in the site or its content.

According to Law no. 677/2001 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, amended by Law no. 506/2004 concerning the processing of personal data and privacy in electronic communications, e- cultura.info is required to manage safely for the specified purposes the personal data you provide. Data is collected for marketing, advertising and advertising statistics. If you refuse to provide your data, you will not be allowed to participate in competitions or to access and use some services of the site.

The data that is processed is: first and last name, picture and voice.

Winners of the organized competitions will be required a copy of CI / BI to verify the correctness of the data provided at registration, so that the prizes should be awarded to the rightful winners.

By entering competitions or accessing some services of the site, you agree to receive information about products, services, events or our partners.

e-cultura.info is not responsible for attacks aiming at stealing or vandalism, which could lead to the disclosure or compromise of data.

Also e- cultura.info offers advertising space, in the form of pop -ups at various events that are bound with e- cultura.info through a contract.

                                                                     

                                                                                                                                                                                         Acasă    Carte   Arte vizuale   Teatru și Film   Muzică-Dans   Etnografie   Istorie   Spiritualitate   Articole Externe   Știință   Festival                                                                      Actualitate culturală   Interviu   Documentar   Știri estivale   Proiecte Culturale   Timișoara 2021   Emisiuni
                                                                                                                                                                   
                                                                     Despre   Cod de conduită   Termeni și condiții   Protecția datelor   Politică de cookies   Arhivă   Hartă site   Press kit   Susține e-cultura.info   Contact

© 2014 - 2019 e-Cultura.info.

Site premiat în cadrul Festivalului Simfest